expertise 

corporate transactions

Elke onderneming beweegt met de tijd mee, verandert waar mogelijk van koers en probeert zichzelf voortdurend te versterken voor de toekomst. Al die veranderingen – van binnen of van buiten opgelegd – hebben in juridisch opzicht vergaande gevolgen. Florent staat haar cliënten met raad en daad terzijde.

brede expertise

Florent heeft ruime ervaring met de meest uiteenlopende ondernemingsrechtelijke transacties. Onze advocaten zijn specialist op het gebied van fusies & overnames, private equity en venture capital, het opzetten van joint ventures en andere samenwerkingsverbanden. Ook hebben wij veel ervaring met de juridische begeleiding van vennootschappelijke reorganisaties. Daarnaast assisteren wij bij governance vraagstukken, het opstellen of aanpassen van gedragscodes, commerciële contracten en algemene voorwaarden.

contactpersonen corporate transactions:

Pieter van den Brink
Matthijs Brons

governance

De zienswijze op adequate corporate governance heeft zich in korte tijd sterk ontwikkeld. De invulling van governance binnen bestuur, raden van commissarissen, raden van toezichthouders en de verhouding tot de overige stakeholders staat zowel in de semi-publieke als private sector geregeld ter discussie.

jarenlange ervaring

Florent heeft jarenlange ervaring en expertise op het terrein van corporate governance, in diverse sectoren, van stichtingen tot beursgenoteerde ondernemingen. Wij zijn onder meer van betekenis bij (her)inrichting van governance structuren, op het vlak van intern en extern toezichtskader, adequate informatievoorziening, vraagstukken van RvC/RvT vanuit de werkgeversrol, conflictsituaties, veranderende taken bij crisismanagement en begeleiding bij reputatie risico’s.

Florent biedt strategische ondersteuning bij onderzoek naar (het functioneren van) de governance structuur. Dat geldt zowel voor het (in samenwerking met deskundigen) opzetten van onderzoek als de begeleiding van RvB-, RvC leden en executives die onderwerp van onderzoek zijn. Wij bieden deze ondersteuning in en buiten faillissement, in het kader van enquêtes of bij (aansprakelijkheids)procedures. Onze advocaten hebben een aanzienlijke staat van dienst in uiteenlopende geschillen over governance vraagstukken.

contactpersonen governance:

Yvette Borrius
Chris Jager 
Pieter van den Brink
Matthijs Brons

insolventierecht

Florent ondersteunt (stakeholders van) ondernemingen die in zwaar weer terechtkomen. Ons specialisme stoelt op een brede ervaring en een grote expertise op het gebied van faillissementsrecht, corporate asset recovery, zekerheidsrechten en herstructureringen, ook op internationaal niveau. Florent begeleidt cliënten bij herfinancieringen, buitengerechtelijke liquidaties, saneringen, en het vestigen en uitwinnen van zekerheden. Datzelfde geldt voor het aanvragen van faillissement of surseance van betaling.

begeleiding van a tot z

Wanneer een onderneming in moeilijkheden raakt of dreigt te raken nemen wij alle relevante juridische factoren mee in onze beoordeling. Florent brengt de risico’s maar ook de kansen glashelder in kaart en begeleidt cliënten intensief bij het vinden van de beste oplossingen. Wij begeleiden debiteurenincasso, signaleren eventuele pauliana-issues en helpen u bij het voorkomen van insolventierisico’s. Daarnaast adviseren wij over onderwerpen als eigendomsvoorbehouden, activa/passiva-transacties, aansprakelijkheidskwesties en doorstartscenario’s.

brede staat van dienst

In de afgelopen jaren zijn de advocaten van Florent betrokken geweest bij veel grote en spraakmakende faillissementen en herstructureringen. Wij treden behalve als advocaat ook regelmatig op als curator in faillissementen en als bewindvoerder in surseances van betaling. Ook hebben wij ervaring met (het begeleiden van) pre-packs (stille bewindvoering/beoogd curatorschap).

Chambers

Chambers and Partners publiceert “Expert Guides” binnen verschillende rechtsgebieden waar door Chambers geselecteerde advocaten uitleg geven over belangrijke juridische kwesties in relatie tot de huidige situatie in de markt.
Lees hier de ‘Chambers Global Practice Guide on Insolvency 2018’ geschreven door Kees van de Meent, Hanneke de Coninck-Smolders, Carolien van Tilburg en Jurgen van den Heuvel.

contactpersonen insolventierecht:

Hanneke De Coninck-Smolders
Kees van de Meent

Chambers: "They have a big extent of legal knowledge and they can also act very practically, which is very helpful; they know how to cope with legislation and regulation, but also in bankruptcy cases they can act very quickly and they can work with various parties." Another source: "They're very specialised in insolvency and restructuring; they're very pragmatic and they're a small firm but they're very, very strong on insolvency matters." (Chambers 2018)

Legal 500: Hanneke de Coninck-Smolders and Kees van de Meent are ‘intelligent, well-balanced’ co-heads who work well ‘under enormous pressure’; they are the bankruptcy trustees of V&D, La Place and Polare Group’

financiering en zekerheden

Financiering vormt de ruggengraat van een gezonde onderneming. Het biedt immers de mogelijkheid te ondernemen, te groeien en zo ambities waar te maken. Het is daarbij van groot belang dat deze financiering passend is ten aanzien van de vorm, voorwaarden en verplichtingen. Daarnaast dient zo veel mogelijk duidelijkheid en zekerheid te bestaan voor alle betrokken partijen. Aangezien de wijze van financiering en het structureren van zekerheden een grote impact kunnen hebben op de dagelijkse gang van zaken binnen een onderneming, verdienen deze onderwerpen bijzondere aandacht.

kennis van zaken

Florent begeleidt cliënten bij het realiseren van nieuwe financiering of herfinanciering en staat hen terzijde bij geschillen met kredietnemer of kredietgever. Door de ruime ervaring van de Florent insolventierechtpraktijk weten wij als geen ander welke valkuilen dienen te worden vermeden bij de aanvang van financiering om zo problemen in de toekomst te voorkomen en kunnen wij u uitstekend bijstaan bij aanpassing van het financieringsarrangement.

Onze advocaten hebben veel ervaring met diverse vormen van financiering en zekerheden, zowel vanuit de positie van kredietnemer als kredietgever. Door het optreden in middelgrote en grote (internationale) transacties, maar ook door enige tijd werkzaam te zijn geweest bij financiële instellingen, kent Florent de wensen van de markt.

zekerheid en duidelijkheid

Wij begeleiden cliënten bij het aantrekken of verstrekken van financiering (inclusief bijbehorende zekerheidsrechten). Wij durven keuzes te maken en zien het als een uitdaging de meest complexe financieringsproblemen helder te krijgen. Wij behartigen de belangen van onze cliënten zonder het belang van een goed verlopend onderhandelingsproces uit het oog te verliezen.

contactpersonen financiering en zekerheden:

Hanneke De Coninck-Smolders
Kees van de Meent
Lucas van Eeghen

dispute resolution

Florent helpt geschillen en procedures zoveel mogelijk te voorkomen. De advocaten van Florent zijn bedreven in het vinden van alternatieve benaderingen en oplossingen. Soms is de gang naar de rechter onvermijdelijk, of -afhankelijk van de doelstellingen- tactisch juist de aangewezen weg om een bepaald resultaat te bereiken. In dat geval procederen wij scherp en gedreven.

diepgaande en gevarieerde deskundigheid

Wij hebben langdurige en ruime praktijkervaring met procedures over ondernemingsrechtelijke en commerciële geschillen, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep. In cassatietrajecten werken we nauw samen met deskundigen. Ook behartigen wij veelvuldig de belangen van cliënten in enquêteprocedures voor de Ondernemingskamer. Een aantal van onze advocaten fungeert daarnaast als door de Ondernemingskamer benoemde functionaris (zoals onderzoeker, beheerder van aandelen of vereffenaar). In spoedeisende zaken treden wij op in kort geding.

De zaken waarbij wij betrokken zijn hebben vaak te maken met conflicten tussen aandeelhouders, het bestuur of de raad van commissarissen over het beleid en de strategie van de onderneming en crisismanagement. Advocaten van Florent zijn betrokken bij complexe en (politiek) gevoelige vraagstukken die vaak gaan over risico’s en aansprakelijkheidsvraagstukken. Daarnaast staan wij diverse collectiefbelang-stichtingen bij in massaschadeclaims. Ook procederen wij veel over overname geschillen, zorgplichten van financiële instellingen, financieringen en zekerheidsrechten (on)geoorloofde transacties voorafgaand aan een faillissement (faillissementspauliana) en aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen en betrokken derden Door verschillende partijen worden wij verzocht om procesadvies en second opinions. Daarnaast staan wij cliënten bij in geschillen over commerciële overeenkomsten, internationale handelsgeschillen en algemene voorwaarden.

onderzoekstrajecten

De advocaten van Florent hebben veel ervaring in en met (voorafgaande of parallelle) onderzoekstrajecten omtrent governance-, fraude- of financiële vraagstukken. In dat kader werken wij intensief samen met forensisch accountants en andere specialisten op het gebied van bewijsgaring en het veilig stellen daarvan.

IPR vraagstukken

In grensoverschrijdende geschillen zijn wij voor cliënten, advocatenkantoren en deskundigen aanspreekpunt voor bevoegdheids- en toepasselijk recht -vraagstukken, ten uitvoer legging van (arbitrale) vonnissen en het identificeren en verzekeren van verhaal (international asset recovery).

procesmanagement

Wij zijn open en eerlijk over proceskansen en gewend aan een bedrijfsmatige benadering. In nauw overleg met de cliënt bepalen wij de processtrategie en stellen die gaandeweg waar nodig bij. Bij zaken die zich daarvoor lenen werken wij samen met procesfinanciers (third party funders).

Chambers

Chambers and Partners publiceert “Expert Guides” binnen verschillende rechtsgebieden waar door Chambers geselecteerde advocaten uitleg geven over belangrijke juridische kwesties in relatie tot de huidige situatie in de markt.
Lees hier de ‘Chambers Global Practice Guide on Litigation 2017’ geschreven door Yvette Borrius, Chris Jager, Maarten Mussche en Cathalijne van der Plas.

contactpersonen dispute resolution:

Yvette Borrius
Chris Jager
Cathalijne van der Plas
Lucas van Eeghen

Chambers: According to clients, "the lawyers have great knowledge and a very practical, down-to-earth approach." The team draws praise from clients for its "very good understanding of the important intricacies of the legal process." Various clients highlight the added value the firm offers. One interviewee reports: "In my view they offer consistent and first-class advice, rendered swiftly and accurately. They are also very competitively priced." (Chambers 2018)

fraude en asset recovery

Florent heeft bijzondere expertise op het gebied van het bijstaan van partijen die benadeeld zijn door (internationale) commerciële fraude. Wij helpen deze partijen vermogensbestanddelen te lokaliseren en veilig te stellen.

Florent is het enige Nederlandse lid van FraudNet, het gerenommeerde wereldwijde netwerk van de International Chamber of Commerce (ICC) dat door (internationale) commerciële fraude benadeelde partijen bijstaat. Florent helpt benadeelden in Nederland direct lokaal en kan voor grensoverschrijdende fraude daarbij dit netwerk inschakelen.

contactpersonen fraude en asset recovery:

Kees van de Meent
Cathalijne van der Plas

      

commercieel vastgoed

Onze vastgoedsectie is gespecialiseerd in commercieel vastgoedrecht en proces- en aansprakelijkheidsrecht. Ons team is geregeld betrokken bij toonaangevende jurisprudentie over huur(prijs) geschillen; aansprakelijkheid bij verborgen gebreken (huur en koop); vastgoedtransacties; en over het auteursrecht op gebouwen en gebouw-gebonden kunstwerken.

Ons vastgoedteam werkt intensief samen met de curatoren van Florent aan de afwikkeling van de faillissementen V&D en McGregor. Daarnaast werken zij in teamverband met onze M&A-sectie aan transacties.

Door ook te beschikken over gespecialiseerde kennis op terreinen als het huur-, koop- en omgevingsrecht onderscheidt Florent zich als boutique op het gebied van corporate litigation, M&A en distress (faillissementen) van haar peers.

contactpersoon commercieel vastgoed:

Jurjen Tuinman

arbeidsrecht

Een onderneming moet als werkgever voortdurend alert blijven op nieuwe ontwikkelingen in de arbeidsverhoudingen, mede als gevolg van de snel veranderende wet- en regelgeving. De risico’s zijn groot, Florent helpt deze te managen.

florent weet hoe het werkt

Florent heeft uitgebreide ervaring en expertise op het gebied van arbeidsrecht. Onze ervaring reikt van het begeleiden van reorganisaties en afslankoperaties tot de praktische consequenties van wijzigingen in wet- en regelgeving. Ook bieden wij u praktische ondersteuning bij ontslagen, het opstellen van arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaarden en afspraken rondom concurrentiebedingen. Tevens hebben wij ruime ervaring met arbeidsrecht in de sectoren overheid en onderwijs.

strategisch sterk

In het arbeidsrecht hebben ondernemingen die anticiperen op een negatief scenario een voorsprong. Florent biedt strategische ondersteuning en helpt cliënten bij het treffen van de juiste arbeidsrechtelijke maatregelen vóórdat een kwestie speelt. Een goede strategie waarin wet- en regelgeving zijn geïncorporeerd is cruciaal voor het succes van uw onderneming.

contactpersonen arbeidsrecht:

Maartje Briedé
Paul Schaink